Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Cable Waterskicenter Brabant B.V. Algemene voorwaarden voor Cable Waterskicenter Brabant B.V. ook handelend onder de naam Cablepark Aquabest, hierna te noemen als CPA met betrekking tot ondermeer het gebruik van de 4-Mast Cableskibaan, de 2-Mast Cableskitrainer en horecafaciliteiten. Algemeen 1.Op alle (prijs)aanbiedingen van CPA en op alle overeenkomsten met CPA zijn, naast de onderhavige Algemene voorwaarden de Veiligheidsvoorschriften en het Gebruikersreglement en de Annuleringsvoorwaarden en voorwaarden voor gebruik van obstacles en de Algemene voorwaarden Koninklijke Horeca Nederland van toepassing. Genoemde voorwaarden, voorschriften en reglementen en onderhavige voorwaarden vullen elkaar aan. CPA is de gebruiker van deze voorwaarden. De andere partij wordt in deze voorwaarden aangeduid met “de deelnemer”. Openingstijden 1.1 De Cableskibaan wordt tijdens de reguliere openingstijden in bedrijf gesteld bij aanwezigheid van minimaal 1 betalende klant of minimaal 3 seizoenkaarthouders. 1.2 CPA behoudt zich het recht voor om de Cableskibaan eerder te sluiten indien: 1e De weeromstandigheden bijzonder slecht zijn. 2e 1 ½ uur voor einde sluiting (conform reguliere openingstijden of eerder vanwege invallen schemering) indien er geen betalende klanten of 3 seizoenkaarthouders aanwezig zijn. Voortijdige sluiting wordt bekend gegeven via Facebook: CableparkAquabest. Risico en aansprakelijkheid 2.1 De deelnemer is zich bewust van het feit dat het gebruik van alle activiteiten van CPA risico’s voor schade in de ruimste zin van het woord, met zich meebrengt. De deelnemer neemt deze risico’s geheel voor zijn rekening. CPA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen en eventuele schade als gevolg van deelname aan activiteiten. 2.2 Indien en voor zover CPA aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van CPA wordt uitbetaald. 2.3 CPA is nimmer aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade. 2.4 De deelnemer houdt zich strikt aan de regels en voorschriften zoals deze zijn opgesteld door CPA. Deze zijn vermeld in de Veiligheidsvoorschriften en het Gebruikersreglement. 2.5 Het reserveren en/of afnemen van een startbewijs betekent een acceptatie van de toepasselijkheid van deze voorwaarden en akkoordverklaring met de inhoud ervan. Overmacht 3.1 In geval van overmacht kan CPA niet worden aangesproken tot nakoming van de overeengekomen verplichtingen. CPA is in dat geval gerechtigd hetzij het programma voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij het programma geheel of gedeeltelijk te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden. CPA zal, wanneer mogelijk, een alternatief programma aanbieden of het gehele programma verschuiven naar een passende alternatieve datum. In geen geval is CPA schadevergoeding verschuldigd. 3.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, voorzien of niet voorzien, waarop CPA geen invloed kan uitoefenen en/of waarvan CPA de gevolgen redelijkerwijs niet kan verhinderen. Hiertoe behoren, onder meer, werkstakingen in het bedrijf van CPA, storingen c.q. defecten aan apparatuur/accommodatie/uitrusting, door de bevoegde autoriteiten opgelegde beperkingen, alsmede weersomstandigheden waarbij naar het oordeel van CPA de veiligheid in het geding zou kunnen komen te staan. Toepasselijk recht 4.1 Op de rechtsverhouding tussen CPA en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Indien tussen deelnemer en CPA een geschil mocht ontstaan, is de rechtbank bevoegd van geschillen kennis te nemen. 4.2 In die gevallen, waarin een of meer van de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen als nietig of vernietigbaar zouden moeten worden aangemerkt, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en zal in plaats van de nietige of vernietigde bepaling een op die bepaling zo veel mogelijk aansluitende regeling gelden. GEBRUIKERSREGLEMENT : 1.De deelnemer is verplicht de aanwijzingen en instructies van het personeel op te volgen en de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. 2.De deelnemer dient kennis te hebben genomen van de veiligheidsvoorschriften zoals deze zijn aangehangen nabij de startplaats en bij de ticketverkoopbalie. 3.Gebruik van de cableskibanen is slechts toegestaan aan personen die voldoende zwemvaardig zijn en in een goede lichamelijke gezondheid en/of conditie verkeren. 4.Gebruik van de cableskibanen is verboden na het nuttigen van alcoholhoudende dranken en/of geestverruimende middelen. 5.De deelnemer is verplicht zijn eigen veiligheid en die van derden te allen tijde in acht te nemen. 6.De deelnemer dient zich zodanig te gedragen dat generlei schade aan de cableskibanen te vrezen is. 7.Gebruik van de cableskibanen is voor personen jonger dan 08 jaar uitsluitend toegestaan indien de minderjarige begeleid wordt door een volwassene. Op verzoek van CPA dient de deelnemer zich te legitimeren. 8.CPA is te allen tijde bevoegd de deelnemer met onmiddellijke ingang het gebruik van de cableskibanen en overige faciliteiten te ontzeggen indien de deelnemer in strijd handelt met voorschriften en/of instructies, dan wel indien zijn eigen veiligheid of die van derden in gevaar wordt gebracht. 9.CPA is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of zoekraken van zaken van de deelnemer. 10.Gebruik van de cableskibanen geschiedt volledig op eigen risico. CPA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken, noch voor schade toegebracht aan derden, noch voor schade veroorzaakt door opstallen, noch voor enige andere schade op welke wijze ook ontstaan. CPA is bovendien niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de gezondheid en/of conditie van de deelnemer. Voornoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden zowel ten behoeve van CPA alsmede voor haar personeel en overige hulppersonen, tenzij de wet dit uitsluit. 11.Op geschillen voortvloeiende uit overeenkomst of het gebruikersreglement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 12.Met de aankoop van een startbewijs verklaart de deelnemer zich akkoord met het gebruikersreglement en de veiligheidsvoorschriften. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN GEBRUIK CABLESKIBANEN: 1.De deelnemer dient kennis te hebben genomen van het gebruikersreglement, van de video-instructie en van de ter beschikking gestelde theoretische instructies. 2.De deelnemer is verplicht gebruik te maken van het ter beschikking gestelde zwemvest of anderszins een deugdelijk zwemvest. 3.De deelnemer t/m 11 jaar is verplicht gebruik te maken van de ter beschikking gestelde helm. 4.De deelnemer die gebruik maakt van een wakeboard van CPA is verplicht gebruik te maken van de ter beschikking gestelde helm. 5.Gebruik van obstacles is verboden, behoudens met schriftelijke toestemming van CPA. 6.Het is de deelnemer niet toegestaan de ter beschikking gestelde waterskilijn te verkorten of op enig moment de skihandle tussen de benen te plaatsen. 7.De deelnemer is verplicht om in elke bocht tussen de markeringsboeien of zo kort als mogelijk bij de markeringsboeien te skiën. 8.Het is de deelnemer niet toegestaan om in het gebied tussen de eindpoort-markeringsboeien en de startplaats, “actieve tricks”uit te voeren. Lees: oefening waarbij de ski of board meer dan 30 centimeter vrij komt van het wateroppervlak. 9.De deelnemer is verplicht bij het beëindigen van het skiparcours dit aan te duiden middels het skiën tussen de eindpoort-markeringsboeien en vervolgens de skilijn los te laten direct voor de markeringsboeien van de bocht. OBSTACLES: 1.Gebruik van obstacles is: VERBODEN 2.Gebruik van obstacles is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van CPA. 3.Gebruik van obstacles is slechts toegestaan indien de deelnemer een zwemvest en een passende en veilige helm draagt. 4.Gebruik van obstacles is slechts toegestaan met materiaal welk geen schade aan de obstacles kan veroorzaken. 5.Gebruik van obstacles is niet toegestaan met materiaal dat eigendom is van CPA, behoudens hiervoor specifiek ingerichte zogenaamde slider boards. 6.Gebruik van obstacles geschiedt volledig op eigen risico. CPA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken, noch voor schade toegebracht aan derden. CPA is bovendien niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de gezondheid en/of conditie van de gebruiker. Voornoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden zowel jegens CPA, voor haar personeel en overige hulppersonen, tenzij de wet dit uitsluit. ANNULERINGSVOORWAARDEN: Voor annulering van huur van de waterskibanen voor groepsverhuur (exclusiviteit) en voor annulering van gereserveerde plaatsen tijdens de reguliere openingstijden geldt het volgende: Bij annulering tot 3 maanden voor de gereserveerde datum is de klant niet gehouden enige vergoeding aan CPA te betalen. Bij annulering korter dan 3 maanden voor de gereserveerde datum is de klant gehouden 60% van de reserveringssom aan CPA te betalen. Bij annulering korter dan 2 maanden voor de gereserveerde datum is de klant gehouden 80% van de reserveringssom aan CPA te betalen. Bij annulering korter dan 1 maand voor de gereserveerde datum is de klant gehouden 100% van de reserveringssom aan CPA te betalen. Tickets aangekocht in de categorie “CHEAP DEALS” kunnen niet worden gewijzigd of geretourneerd. Hierbij geldt voor gereserveerde plaatsen tijdens de reguliere openingstijden, dat met in achtneming van voornoemde termijnen, dat het mogelijk is tot 10% van het oorspronkelijk aantal deelnemers te annuleren, zonder dat de klant gehouden is voor deze deelnemers de reserveringssom aan CPA te betalen. Annulering of wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven.